معرفی پزشکان کلینیک:

دکتر بهروز باریک بین

زیبایی، پوست و لیزر

دکتر محمدرضا اکبری

زیبایی، پوست و لیزر

دکتر سمیه حجازی نیا

پوست و مو و زیبایی

دکتر محمد سعیدی

پوست و مو و زیبایی

دکتر نگار بحرالعلومی

پوست و مو و زیبایی

دکتر حمیدرضا شفیعی

پوست و مو و زیبایی

دکتر مریم رنجبر

پوست و مو و زیبایی

دکتر وحید صوفی زاده

پوست و مو و زیبایی

دکتر سعید نورائی

پوست و مو و زیبایی

دکتر امیررضا یزدی

پوست و مو و زیبایی

دکتر هدی عین‌اللهی

پوست و مو و زیبایی

دکتر شیرین شهبازی

پوست و مو و زیبایی

دکتر آنوش شفیعی

پوست و مو و زیبایی

دکتر نسیبه برزکار

پوست و مو و زیبایی

دکتر زهرا طباطبائی

پوست و مو و زیبایی

blank
دکتر غزاله داورنیا

پوست و مو و زیبایی