دکتر امیررضا یزدی

متخصص پوست و مو و زیبایی

رتبه برتر و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخذ تخضض پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ارائه مقالات منتخب در کنگره های اروپا و ایران

عضو مرکز تحقیقات پوست دانشگاه تهران

فعالیت و همکاری در کلینیک های برتر و فرهنگستان علوم پزشکی ایران

فعالیت آموزشی در حلال احمر ایران به صورت داوطلبانه 

شرکت در دوره های زیبایی و عضو انجمن زیبایی کانادا