تخفیفات کلینیک بهروز به مناسبت روز مادر

پکیج جوانسازی هایفو

(۳ جلسه به فاصله یک ماه)

16.000.000 تومان

10.500.000 تومان

یک جلسه هایفو

6.500.000 تومان

4.500.000 تومان